izmir escort rus pornosu porno seyret

SARIGÜL CHP'NİN ADAYI OLURSA TOPBAŞ'A 5 PUAN FARK ATAR

Ünlü anket firması Estima’nın Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tanla bu tespiti yaptı ve ekledi: İktidarın yolu İstanbul’u almaktan geçer...

- Bu haber 2513 kez okundu.

SARIGÜL CHP'NİN ADAYI OLURSA TOPBAŞ'A 5 PUAN FARK ATAR
Ünlü anket firması Estima’nın Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tanla bu tespiti yaptı ve ekledi: İktidarın yolu İstanbul’u almaktan geçer...
Ye­rel se­çim­ler yak­laş­tık­ça si­ya­set­te su­lar da ısın­ma­ya baş­la­dı… Ar­tık ya­vaş ya­vaş aday isim­le­ri te­laf­fuz edi­lip so­nuç­lar ile il­gi­li yo­rum­lar ya­pı­lı­yor… He­le İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir de­di­niz mi akan su­lar du­ru­yor… Ne­re­dey­se her­ke­sin gö­zü ku­la­ğı bu şe­hir­ler­de… Ün­lü an­ket fir­ma­sı Es­ti­ma­’nın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bü­lent Tan­la­’y­la önce se­çim so­nuç­la­rı tah­min­le­ri­ni ko­nu­şa­lım de­dik… Ha­ni da­ha or­ta­lık toz du­man ol­ma­dan ilk in­ti­ba gi­bi di­ye­lim…
Tür­ki­ye­’nin va­tan­daş­lık sa­yı­sı bel­li mi?
Tür­ki­ye­’nin va­tan­daş­lık sa­yı­sı 79 mil­yon 988 bin 735… Ya­ni Su­ri­ye­’den ge­len­ler­le be­ra­ber… Ama ta­bi­i bu şim­di­ki ve­ri­ler. Se­çim­le­re bir ay ka­la Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu 298 No’­lu ya­sa ge­re­ğin­ce seç­men kü­tük­le­ri­ni gün­cel­leş­ti­re­cek­tir.
Yak­la­şık 80 mil­yon in­sa­nın ka­çı oy kul­la­na­cak ?
Yur­ti­çin­de­ki seç­men sa­yı­sı 52 mil­yon 153 bin 623… Yurt­dı­şın­da­ki seç­men sa­yı­sı 2 mil­yon 919 bin 712… İs­tan­bu­l’­da­ki seç­men sa­yı­sı ise 9 mil­yon 860 bin 948… Ama ta­bi bu ra­kam­lar son gü­ne ka­dar ar­ta­bi­lir… Bun­lar şim­di­ki son ve­ri­ler…
Se­çim­ler İs­tan­bul odak­lı ola­cak
Ya­ni ne­re­dey­se seç­men sa­yı­sı­nın sa­de­ce yüz­de 20’si İs­tan­bu­l’­da?
Ay­nen öy­le… Bu­ra­da gö­rü­nen o ki önü­müz­de­ki se­çim­ler İs­tan­bul odak­lı ola­cak… Do­la­yı­sıy­la İs­tan­bu­l’­da alı­na­cak olan her 7-8 pu­an Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 1 pua­na eşit ola­cak… İs­tan­bu­l’­u ka­za­nan par­ti­nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de şan­sı çok faz­la… İk­ti­dar, İs­tan­bu­l’­dan ge­çer…
Ye­rel se­çim­le­rin ge­nel se­çim ka­de­ri­ni be­lir­le­dik­le­ri söy­le­nir… Doğ­ru mu?
Bu se­çim­ler Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­raf­tar­la­rı ile kar­şıt­la­rı ara­sın­da ge­çe­cek… Ye­rel se­çim­ler ik­ti­dar par­ti­le­ri­ne bir ikaz ni­te­li­ğin­de­dir… Öy­le ki bu se­çim­ler­de AK­P’­ye oy ve­ren an­cak par­ti­nin uy­gu­la­ma­la­rın­dan ra­hat­sız olan ya da li­de­rin tav­rın­dan hoş­nut ol­ma­yan­lar da tav­rı­nı gös­te­re­cek ve “ken­di­ne ge­l” di­ye­cek­ler… Bu se­çim­ler en çok Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri için bir re­fe­rans ola­cak…
Ne­den?
Çün­kü ilk kez Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri de 2 tur­lu oy ile halk ta­ra­fın­dan se­çi­le­cek… İn­san­la­rın ki­şi ter­cih­le­ri or­ta­ya çı­ka­cak… Ye­rel se­çim­ler­de de öy­le­dir, in­san­lar ki­şi­le­ri ter­cih eder­ler… Par­ti­ci­lik ikin­ci plan­da ka­lır…
Ge­le­lim tah­min­le­re… İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir için şim­di­den bir ön­gö­rü­nüz var mı?
İs­tan­bu­l’­da AK­P’­nin en güç­lü ada­yı yi­ne Ka­dir Top­baş… Ya­ni par­ti­nin ken­di için­de yap­tır­dı­ğı al­ter­na­tif isim­ler an­ke­tin­de de yi­ne en çok oyu Ka­dir Top­baş alı­yor… Kar­şı­sı­na ge­le­bi­le­cek en güç­lü aday ise Mus­ta­fa Sa­rı­gül… An­cak Sa­rı­gül Top­ba­ş’­ın kar­şı­sın­da 5 pu­an fark ala­bi­lir…
Pe­ki ya An­ka­ra, İz­mir?
İz­mi­r’­de Aziz Ko­ca­oğ­lu­’nun ye­ri sağ­lam… CHP İz­mi­r’­de se­çim­le­ri Ko­ca­oğ­lu ile alır… An­ka­ra­’da ise ib­re Me­lih Gök­çe­k’­ten ya­na… An­ka­ra­’da Gök­çe­k’­in de AK­P’­nin de ye­ri sağ­lam gö­rü­nü­yor… Ta­bi­i şim­di­lik…
Selin KÖK-SÖZCÜ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği site’de paylaşmayın.

bostancı escort kurtköy escort