WHATSAPP KONUŞMALARI DAVALARDA DELİL SAYILIR MI? AVUKAT DUYGU MANDACI AÇIKLADI! 03 Ocak 2019, 23:19

Uzun süredir, hem kamuoyunda hem de hukuk sisteminde tartişilan bir konudur, whatsap yazışma ve konuşmalarının delil niteliği taaşıyıp taşımadığı, Çanakkale'de genç yaşına rağmen hukuk davalarında gösterdiği performansla adından sıkça bahsettiren Avukat Duygu Mandaci konuya açıklık getirdi...
WHATSAPP KONUŞMALARI BOŞANMA VE CEZA DAVALARDA DELİL SAYILIR MI? AVUKAT DUYGU MANDACI AÇIKLADI!

Uzun süredir, hem kamuoyunda hem de hukuk sisteminde tartişilan bir konudur, whatsap yazışma ve konuşmalarının delil niteliği taaşıyıp taşımadığı, Çanakkale'de genç yaşına rağmen hukuk davalarında gösterdiği performansla adından sıkça bahsettiren Avukat Duygu Mandaci konuya açıklık getirdi...
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok görüşme whatsapp üzerinden yapılmaya, mesajlar whatsapp üzerinden gönderilmeye başlanmıştır. Whatsapp ile yapılan görüşmeler sıklaştıkça, bu görüşmelerin delil niteliği taşıyıp taşımadığı sorusu gündeme gelmiştir. Biz hukukçular da sık sık Whatsapp Yazışmaları Boşanma Davalarında Delil Olarak Kullanılabilir Mi? Whatsapp Kayıtlarını Mahkemeye Sunabilir Miyim? gibi sorularla karşılaşmaktayız.

Boşanma davalarında herhangi bir delilin mahkemeye sunulması bakımından en önemli kriterimiz hukuka uygunluktur. Boşanma davasında dosyaya sunacağımız deliller mutlaka hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmalıdır. Çünkü, hukuka aykırı elde edilen deliller hükme esas alınmaz ve ispat vasıtası olarak kullanılamazlar.

Hukuka uygunluk bakımından wats’up yazışmaları için bir genelleme yapılmamalıdır. İspat için dosyaya sunulan yazışmanın nasıl ele geçtiği bu bakımdan önem taşır. Örneğin; eşinizle yaptığınız yazışmalarda, eşiniz size whatsapp üzerinden hakaret etmiş ya da sizi tehdit etmişse, bu yazışmalar mahkemede eşiniz aleyhine delildir. Kendi telefonunuzdaki bu kayıtları mahkemeye sunmanızda hiçbir sakınca yoktur. Bu kayıtlar özel hayatın gizliliği kuralını da ihlal etmez.

Aldatma vakıalarında ise; eşinizin telefonunu gizlice karıştırmanız, özel hayatın gizliliğini ihlal teşkil edeceğinden hukuka aykırı elde edilmiş delil kapsamında görülebilir Whatsapp kayıtları bakımından bu kayıtları nasıl elde ettiğiniz önemlidir.

Yargıtay Hukuk Dairesi 2016/14742 E. 2017/2577 K. 07.03.2017 Tarihli kararında;

“5271 Sayılı CMK' nun 206/2-a maddesinde "ortaya konulması istenilen delilin, kanuna aykırı olarak elde edilmesi halinde reddolunacağı" düzenlendiği gibi Anayasa'nın 38. maddesinin altıncı fıkrasında, kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği açıkça hükme bağlandığından ve bu Anayasal kural, her ne kadar, ceza yargısına dair gibi görünse de, tüm yargı çeşitleri, bu arada adlî yargı bütünü içinde yer alan hukuk yargısı bakımından da geçerlilik taşıyan bir düzenleme konumunda olduğu, yargısal uygulamalarda kabul edilmiştir.

Burada sözü geçen hukuka aykırılıklardan birisi de özel hayata yapılan haksız müdahaledir. Ancak özel hayatın gizliliği diye ifade edilen ve sadece bireyi ilgilendiren alana hiçbir şekilde müdahale edilemez. Örneğin, kişinin özel hayatı cinsel yaşamı böyledir. Hayatın bu gizli alanı ihlal edilerek bir delil elde edilmiş ise, bunu kim, nasıl ve hangi amaçla elde etmiş olursa olsun söz konusu delil ceza mahkemesinde delil olarak kullanılamaz. Zira, hayatın gizli alanı bir delil elde etme yasağı teşkil eder.” Denmektedir. Ancak, Gsm operatörlerinden arama sıklığının ve sms içeriklerinin tespiti her zaman mümkündür ve Gsm operatöründen istenen bu kayıtların hukuka uygun deliller olarak mahkemeye sunulmasında hiçbir engel yoktur.

CEZA DAVALARINDA MOBİL TELEFONUN YERİNİN TESPİT EDİLMESİ HUKUK YOLU İLE MÜMKÜN MÜDÜR?
Hem  boşanma hemde Ceza hukuku alanında Çanakkale ve ege bölgesinin aranan avukatlarından  biri olan Av. Duygu Mandaci  yargı ve hukuk sisteminde teknolojinin  ve telekominikasyonun   hızlı gelişimiyle birlikte  en çok muamma olan  " Mobil verilerle hareket edilerek  yer tespitinin   yapılıp yapılamayacağı konusunada bir açıklık getirdi 
Teknik imkanların gelişmesi ceza hukuku uygulamasında farklı imkanları gündeme getirmekte, suç işlediği düşünülen şüpheli ya da sanığın yakalanmasında, suç delillerinin tespitinde farklı yöntemleri gündeme getirmektedir.
Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan mobil telefonlarda, birçok olayın aydınlatılmasına vesile olmaktadır. Suçla ilgisi bulunan mobil telefonun yerinin tespiti, mobil telefonun konu edildiği koruma tedbirlerinden yalnızca biridir ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik tedbirlerden farklıdır.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda mobil telefonun yerinin tespiti amacıyla denetlemeye alınması özel olarak düzenlenmiştir.
Şüphelinin ya da sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının kararı ile tespit edilebilir. İlgili kararda, hangi telefon numarasına ilişkin tespit yapılacağı ve tespit işleminin süresi belirtilmelidir.
Mobil telefonun yer tespiti, suç sınırlaması olmadan tüm suçlar bakımından uygulanabilir.Tespit süresi en çok üç aydır. Bu süre bir kereye mahsus uzatılabilir.
Av. Duygu Mandaci;Yer tespitine konu olacak telefon numarasının kimlere ait olabileceği hususunda yasada bir açıklık bulunmamakla birlikte; tanıklıktan çekinebilecek kişiler ile, şüpheli ya da sanığın sanığın iletişiminin kayda alınması yasak olduğundan, tanıklıktan çekinebilecek kişilerin, mobil telefonun yer tespiti için de denetlenemeyeceği kabul edilmektedir. Sanık ya da şüphelinin müdafi açısından da aynı kural geçerlidir.
Müdafi ve tanıklıktan çekinme hakkı olanlar dışındaki kimselere ait mobil telefonlarının yer tespitine konu olması bakımından ise; bu kişilerin şüpheli ya da sanıkla haberleştiğini gösterir somut olguların varlığı aranmaktadır. Başka bir deyişle; sanıkla haberleştiğine dair somut olguların varlığı halinde, (müdafii ve tanıklıktan çekinme hakkı bulunanlar hariç), şüpheli ya da sanık dışındaki kişilere ait mobil telefonların da yer tespiti yapılabilir. dedi... Yorum Gönder