izmir escort rus pornosu porno seyret

Şehzade böyle saltanat sürüyor!

Bİ­LAL’in Ok­çu­lar Vak­fı, İs­tan­bul Ok­mey­da­nı­’n­da… Üs­tü­ne ku­rul­du­ğu ara­zi­de da­ha ön­ce 37 ge­ce­kon­du var­dı. AK­P’­li be­le­di­ye “park yap­ma­k” için ka­mu­laş­tır­dı. Son­ra da inşaat başladı…

- Bu haber 995 kez okundu.

Şehzade böyle saltanat sürüyor!
Os­man­lı­’yı arat­ma­ya­cak tarz­da bir ya­pı­lan­ma­ya gidildi. Ok­çu­lar Tek­ke­si, Mes­ci­di ve Hün­kar Kas­rı ye­ni­len­di. Ya­nı­na bü­yük har­ca­may­la ok atış ala­nı ya­pıl­dı. Tesis, Bilal’in Okçular Vakfı’na devredildi.

VAK­FIN her şe­yi, şeh­za­de gi­bi olan Bi­la­l’­in em­ri­ne ama­de… Bu­ra­ya gel­di­ğin­de vak­ti­ni, top­lan­tı yap­tı­ğı oda­da ge­çi­ri­yor. Hün­kar Kas­rı­’n­da ko­nuk­la­rıy­la bu­lu­şu­yor. Kı­sa­ca­sı, Ok­çu­lar Vak­fı­’n­da sal­ta­nat sü­rü­yor.

Garibanın ocağını yıkıp Bilal’in vakfına verdiler
Okçular Tekkesi Projesi kapsamında 37 gecekondu yıkıldı, top sahasına el konuldu. Tekkeyi yeniden inşa edip Bilal Erdoğan’ın vakfına teslim ettiler.
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın vak­fı TÜR­GEV için va­tan­da­şın ara­zi­si­ni üç ku­ru­şa ka­mu­laş­tı­ran AK­P’­li be­le­di­ye­le­rin bir ‘ha­yır­se­ver­li­ği­’ da­ha or­ta­ya çık­tı. 2005’te Ok­mey­da­nı­’n­da­ki ge­ce­kon­du sa­hip­le­ri­ne “ev­le­ri­ni­zi yı­kıp park ya­pa­ca­ğı­z” di­yen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin, 3-4 yıl son­ra park ve ya­nın­da­ki top sa­ha­sını bir­leş­ti­rip Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Ok­çu­lar Vak­fı­’na tes­lim et­ti­ği id­di­a edi­li­yor.

Adım adım yol al­dı­lar
550 yıl­lık ta­ri­hi Ok­çu­lar Tek­ke­si­’nin ara­zi­si, 50 yıl ön­ce Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la 99 yıl­lı­ğı­na Be­den Ter­bi­ye­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne be­del­siz ola­rak ve­ril­di. Ara­zi da­ha son­ra Ok Spor ad­lı ma­hal­le fut­bol ta­kı­mı­na tah­sis edil­di. İd­di­ala­ra gö­re 2005‘te AK­P’­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ke­çe­ci­pi­ri Ma­hal­le­si­’n­de­ki top sa­ha­sı­nın çev­re­sin­de bu­lu­nan 37 ge­ce­kon­du­yu, park ya­pı­la­cak ge­rek­çe­siy­le yık­tı. Ge­ce­kon­du sa­hip­le­ri­ne bi­na ba­şı­na 20 bin TL öden­di. Söy­len­di­ği gi­bi park ya­pıl­dı. Böl­ge­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın id­di­ası­na gö­re sü­reç so­nun­da ön­ce 18 bin met­re­ka­re olan top sa­ha­sı­na el ko­nul­du, ar­dın­dan da ma­hal­le­nin tek ne­fes ala­cak ye­şil ala­nı olan park hal­ka ka­pa­tıl­dı. Bu ara­da Ok­çu­lar Tek­ke­si, Mes­ci­d’­i ve Hün­kar Kas­rı, Bü­yük­şe­hir ve Be­yoğ­lu Be­le­di­ye­si­’nin iş­bir­li­ğiy­le ye­ni­len­di, ya­nı­na bü­yük har­ca­may­la ok ala­nı ya­pıl­dı. Bun­la­rın pa­ra­sı Be­le­di­ye Büt­çe­si­’n­den kar­şı­lan­dı.

Ye­şil alan kal­ma­dı
Son­ra­sın­da da bu tesis ku­ru­cu üye­le­ri ara­sın­da Bi­lal Er­do­ğan, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­’nın oğ­lu Hü­se­yin Er­san Top­baş, Be­yoğ­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mis­bah De­mir­ca­n’­ın bu­lun­du­ğu 2012’de ku­ru­lan Ok­çu­lar Vak­fı­’na ve­ril­di. Te­sis­le­rin açı­lı­şı 29 Ma­yıs 2013’te Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.

Bir vakfı daha varmış
BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın bir vakfın daha kurucusu olduğu anlaşıldı. ‘İnsan ve İrfan Vakfı’ adıyla kurulan vakfın amacı, “Meslek sahibi, nitelikli, milli ve manevi değerlerini tanıyan insanlar yetiştirilmesini kendisine amaç edinmiştir” diye özetlendi. Vakfın sermayesi 7 bin 500 lira. Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu vakıflar arasında son günlerde sık sık gündeme gelen TÜRGEV de var.

Anahtar Kelimeler:
şehzade saltanat sürüyor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği site’de paylaşmayın.